КҚИ МАҚЖ міндетті сақтандыру туралы заңдағы өзгерістер Сақтанушының назарына
Вниманию Страхователей

Сақтанушылардың назарына түрі (класы) бойынша: көлік құралдары иелірінің азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру! Осы арқылы «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) 01.07.2003 ж. № 446-II  «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру туралы» ҚР Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген: тараптардың құқықтары мен міндеттері, Сақтандырушының жауапкершілік шектеру, басқа да жекелеген жағдайлар 15.07.2018ж. күшіне енді.

Аталған Заң негізінде Қоғам КҚИ МАҚЖ Сақтандыру полисіне Сақтандыру шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізген (КҚИ МАҚЖ Полисіне Қосымшаны қара), олар 15.07.2018 ж. бастап күшіне енеді.

КҚИ МАҚЖ Сақтандыру заңына өзгерістер.